Omgaan met je omgeving
De Signalen
Het Voortraject
De Begeleiding
 
Jongeren
Kinderen en jongeren met een indicatie
Reacties
Over ons
Bedrijfsgegevens
Telefonische bereikbaarheid
Nieuws
Algemene voorwaarden
Links
Margreth van de Sluis
Telefoon 06 53165151

E-mail infoATconformo.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U kunt de onderstaande Algemene Voorwaarden ook hier downloaden

 

 

CONFORMO is niet verantwoordelijk voor druk-, zet- of typefouten als door technische storingen de prijs, data of andere informatie van trainingen verkeerd is weergegeven op www.conformo.nl.

Conformo is niet gebonden aan het uitvoeren van de opdracht / training tegen de verkeerd weergegeven prijs of voorwaarden. Alle schriftelijk vastgelegde afspraken welke afwijken van deze voorwaarden, gaan voor op deze algemene voorwaarden.

 

1. Algemeen.

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en opdrachten aan Conformo.
1.2. Op alle betrekkingen tussen Conformo en de opdrachtgevers is het Nederlandse recht van toepassing.

2. Informatie en aanbiedingen
2.1.Alle informatie en aanbiedingen, door Conformo verstrekt, zijn geheel vrijblijvend. Hieraan kunnen nooit enige rechten worden ontleend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Trainingen.
3.1. Definities
Onder trainingen worden trainingen verstaan, waarbij deelname open staat voor kinderen en jongeren van verschillende scholen en/of particulieren.
Opdrachtgever: iedere natuurlijke en rechtspersoon die zich door Conformo laat adviseren en/of door Conformo laat verzorgen en/of andere activiteiten laat uitvoeren.
Opdracht: de afspraken tussen Conformo en de opdrachtgever.
Inschrijfformulier: op het inschrijfformulier wordt minimaal vastgelegd:
- naam van zoon/dochter van de opdrachtgever of naam opdrachtgever;
- omschrijving van de door Conformo uit te voeren werkzaamheden.

4. Geheimhouding.
4.1 Alle informatie, die uit de samenwerking tussen Conformo en de opdrachtgevers voortkomt, wordt als strikt vertrouwelijk beschouwd en als zodanig behandeld.
Alle trainers optredend namens Conformo, hebben zich tot deze geheimhouding verplicht.
4.2 Informatie over opdrachtgever/cursist aan derden wordt met grote terughoudendheid en uitsluitend met instemming van opdrachtgever/cursist gegeven.

5. Betalingen, rente en incassokosten
5.1 Betaling van door Conformo aan opdrachtgever gefactureerde bedragen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
5.2 Bij niet tijdige betaling van enige factuur, is opdrachtgever van rechtswege vanaf de vervaldatum van de betreffende facturen in gebreke, zonder dat daartoe enige nadere schriftelijke ingebrekestelling zijdens Conformo aan opdrachtgever is vereist.
5.3 Opdrachtgever is voorts vanaf de vervaldatum van de betreffende factuur een rentevergoeding aan Conformo verschuldigd van 1% per maand.
5.4 Opdrachtgever is voor iedere betalingsherinnering die Conformo aan opdrachtgever verzendt een bedrag van € 7,50 voor administratiekosten verschuldigd.
5.5 Conformo is tevens gerechtigd haar facturen per vervaldatum uit handen te geven ter incasso door een deurwaarder en/of advocaat. In dat geval is opdrachtgever tevens alle daaruit voortvloeiende (buiten)gerechtelijke kosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van het te incasseren factuurbedrag, met een minimum van € 75,00.

6. BTW.
Conform de belastingvoorschriften wordt 21 % BTW gefactureerd voor advieswerkzaamheden, trainingen en coaching.

7. Annulering
7.1 Annulering van de overeenkomst/cursus door opdrachtgever/cursist dient schriftelijk te geschieden. Voor bepaling van de annuleringstermijn geldt de datum van de poststempel of de datum van ontvangst van het fax- of e-mail-bericht.
7.2 Bij annulering binnen 31 dagen vóór aanvang van de cursus is men 75% van het cursusgeld verschuldigd
7.3 Bij annulering binnen twee weken vóór aanvang van de cursus is men 100% van het cursusgeld verschuldigd

8. Advieswerkzaamheden.
8.1.Duur en financiële afspraken van opdrachten
Een werkdag omvat acht werkuren. Een dagdeel omvat vier werkuren. De coach, trainer of adviseur van Conformo is gerechtigd om in overleg met de opdrachtgever een nader te bepalen aantal dagen vrij te nemen.
Het tarief is afhankelijk van de aard en omvang van de opdracht. Tenzij anders vermeld is het tarief exclusief reis- en verblijfkosten.
8.2 Aansprakelijkheid.
Conformo is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Conformo van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het verrichten van werkzaamheden in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.
De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Conformo voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen.

9.Totstandkoming van de overeenkomst.
9.1 De overeenkomst geldt vanaf het moment dat het, door de opdrachtgever ingevulde en overgedragen inschrijfformulier, door Conformo is ontvangen.
9.2.Verplichting van de opdrachtgever.
Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Conformo nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verstrekte opdracht, tijdig ter beschikking te stellen.
Op verzoek van de opdrachtgever worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan hem geretourneerd.
9.3.Uitvoering van de opdracht.
Conformo bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de verleende opdracht uitgevoerd wordt.
Conformo mag te allen tijde derden bij de uitvoering van de opdracht betrekken.
Voor de trainingen selecteert Conformo geschikte trainers.
9.4.Vervanging.
Conformo heeft het onbeperkte recht uitvoerende trainer(s) te vervangen.


10. Tarief:
Op dit moment wordt door Conformo medewerkers een dertigminutentarief gehanteerd van €62,50 exclusief BTW.